ศึกษาหลักการจัดการสัมมนาในแบบต่าง ๆ จัดการสัมมนาในและ./หรือนอกห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมระหว่างนักศึกษาที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและวิธีการดำเนินงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ