ศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่สร้างประสิทธิภาพทางด้านการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการและการควบคุมสินค้าคงคลัง การขนถ่ายวัสดุ การวางแผนและควบคุมการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย การบริการลูกค้า และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์