ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่ละยุคสมัย มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน