การพัฒนาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ที่ต่อเนื่องจาก โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการฯ และ/หรือเรียบเรียงสรุปผล ทำเล่มเอกสารรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ