ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ การบัญชี การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายธุรกิจ รวมถึงการนำทฤษฎีการบริหารมาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับสูง     Fundamental knowledge of management, accounting, marketing, finance, human resource management, business law, including the application of administrative theories to higher study.