เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจใน ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎี ในการจัดการปฏิบัติการ หรือการจัดการดำเนินงาน นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นในภาพรวม และ กลยุทธ์ของ การจัดการดำเนินการ รวมไปถึงรายละเอียดหัวข้อต่างๆในการจัดการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการและควบคุมคุณภาพ การออกแบบสินค้าและบริการ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี ทำเลที่ตั้งและการวางผัง ทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินงาน การจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนกำลังการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี และ การจัดการโครงการ