ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปชและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจง Z , t ,x2 และ F การประมาณและทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรรวนและสัดส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยและสหพันธ์เชิงเส้น