ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่ละ ยุคสมัย มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน