ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจใหม่ตามแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน แหล่งที่มาของการค้นหาแนวคิดทางธุรกิจ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลเบื้องต้น แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัล ระบบการผลิต และการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ (e-Fulfillment) โมเดลธุรกิจยุคดิจิทัลธุรกิจในรูปแบบของ Startup และธุรกิจในรูปแบบของ Fintech ในยุคดิจิทัล รวมถึงหลักการของกุญแจสู่ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้องAltternet คือ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่นำอินเทอร์เน็ตมาบูรณาการกับการจัดการธุรกิจแบบไร้ข้อจำกัด