ความสำคัญของแสงในการถ่ายภาพ  การกำหนดมุมกล้อง  ขนาด  และสัดส่วนของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่วนประกอบ เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ และการสื่อความหมายของผู้ส่งสารได้

Importance of light in photography, panning camera angles, setting sizes and proportions of a picture; making use of the capacity of a camera and accessories, Technique and Creation to convey the intension of message senders.