แนวคิด หลักการ คุณสมบัติ สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานธุรกิจ ภาษาประมวลผลข้อมูล การใช้เครื่องมือ ช่วยในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลทางธุรกิจ และแนวโน้มฐานข้อมูลในอนาคต