ความหมาย ประเภท วิธีการขั้นตอน กฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยของการจัดการขนส่งสินค้าอันตราย ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำในประเทศและระหว่างประเทศ

The definition, categories, method, procedure. Legal regulations and security of dangerous  goods  management such as  land, air and marine  both domestic and international.