ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย การจัดการเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจพอเพียงความสัมพันธ์ระหว่าง เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจอาเซียน และเศรษฐกิจโลก General Knowledge of Thai economy Management of personal finance in current economic situation community economy creative economy sufficient economy the relation of Thai economy ASEAN