ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้การนำเสนอผลงาน การพัฒนาวิชาชีพ
และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ การมีจริยธรรม
และการเคารพสิทธิทางปัญญา