ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยายความ การวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็น การตีความ และการนำเสนอ โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา