ความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ราคาดุลยภาพ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงพอใจ พฤติกรรมผู้ผลิต ต้นทุน รายรับ รายจ่าย ปัจจัยในทางเศรษฐศษสตร์ การกำหนดราคาปัจจัยการผลิต และตลาดในทางเศรษฐศาสตร์