ทฤษฎี หลักเกณฑ์ และแนวทางการวิพากษ์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักวิพากษ์ รวมทั้งผลกระทบของสื่อ