การฝึกเทคนิคในการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญและรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ และการนำเสนอข้อมูลโดยวิธีการพูดและการเขียน