หลักการพูด การใช้จิตวิทยาในการพูด ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ การสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการพูด การใช้เสียง ลีลา การดำเนินเรื่อง การใช้ภาษา การเตรียมการพูดและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ