สัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า   แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้จากเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริง