การประยุกต์งานทางสถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ ความน่าจะเป็น การกระจาย การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าของการถดถอย