0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) English for Communication
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน การ ทักทาย การบอกลา การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การแสดงถึงอารมณ์ และความรู้สึกที่ เหมาะสม การบอกลักษณะบุคคล และสิ่งของ โดยการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน การออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฝึกเขียนประโยค ง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฝึกอ่านและทำความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ สั้นๆ การกรอกแบบฟอร์ม การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
Everyday English for general situations such as greeting, farewell, introducing oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling; describing personal characteristics and object specification; developing four communication skills through practising basic grammar and simple patterns of sentences including practising phonetics; basic writing for everyday communication; practising reading and understanding short text; form filling; searching data from various sources.