แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ตัวแบบการทำธุรกิจ(Business Model) ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการบริหารจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการเงิน แผนบุคลากร แผนการดำเนินงาน และการจัดโครงสร้างการดำเนินงาน เป็นต้น