การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  Mobile Application Design and Development    3(2-2-5)
          หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน สร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการศึกษา
          The principles and theories of mobile devices, selection of development tools, signal detection device, network connection device, application design and development, practicing to develop applications on mobile devices in education.