การฝึกเทคนิคในการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการนำเสนอข้อมูลและการเขียนขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน