ไวยากรณ์พื้นฐาน โครงสร้างประโยค การออกเสียง และคําศัพท์ระดับเบื้องต้น
โดยเน้นการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์ต่างๆ
Basic grammar; sentence structure; pronunciation and fundamental
vocabulary with special emphasis on listening, speaking, reading and writing
skills in various everyday situations.