โครงงาน 2                                     3(2-2-5)

เป็นวิชาต่อเนื่องจากโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  1 โดยนำโครงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร มาพัฒนาให้สมบูรณ์   โดยนักศึกษามีการนำเสนอโครงงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ผ่านคณะกรรมการหลักสูตร