กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม

           Scientific process; practical applications of scientific knowledge and technology to enhance health through the enlargement of life quality ; impacts of scientific and technology progression in term of the energy of today’s world on environment, society, politics and culture.