แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หลักการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารอย่างปลอดภัย วิธีการส่งต่อผู้โดยสาร การประกันภัยผู้โดยสาร การเลือกผู้ให้บริการภายนอก และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิาภาพ