หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค ข้อความ และความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ