การฝึกเทคนิคในการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการนำเสนอข้อมูลและการเขียนขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน Practicing reading skills for finding topics, main ideas and supporting details from printed materials and electronic media; practicing presentation and some basic writing for improving speaking and writing competency.