แม่บทการบัญชี สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะห์สินทรัพย์หนี้สิน ส่วนของ
เจ้าของ หลักบัญชีคูม เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น
ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง
รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า