สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบการทดลอง การถดถอยเชิงเส้น สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น รวมถึงสถิติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบนสื่อจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำสารนิพนธ์