ความหมาย บทบาท และความสําคัญของการตลาด พัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม Definitions, the important roles and functions of marketing, the evolution of the concepts of marketing, marketing environment, consumer behavior, market segmentation, target marketing, product positioning, marketing mix, marketing information systems, management ethics and social responsibility.