ลักษณะคุณภาพด้านเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาหาร การวัดค่าคุณภาพของอาหาร ด้วยการประเมินโดยประสาทสัมผัสและเครื่องมือทดสอบ การหาอายุเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการ ควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารในอุตสาหกรรม แผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เครื่องมือ 7 อย่างสำหรับ การควบคุมคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ และปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชา