พื้นฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนด้านมนุษย์สัมพันธ์ และการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำและผู้ตาม การเสริมสร้างแรงจูงใจ การใฝ่เรียนรู้ และพลังแห่งชีวิต เพื่อประสิทธิภาพแห่งตน ประสิทธิผลแห่งงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข