จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อคิดข้ามชาติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้า เครื่องหมายการค้า กฎหมายและกฎการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ จริยธรรมการทำงาน