หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ปัญหาสุขภาพและการแก้ไข การให้บริการ บทบาทของครูในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ การป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกทักษะการจัดการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ภายใต้บริบทของการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่พรั่งพร้อมปลอดภัยและท้าทายต่อการเรียนรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง