หลักการพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม และวิถีในการดำรงชีวิตของกลุ่มชน โดยเฉพาะในเขตชนบท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่บริเวณส่วนอื่น ๆ ของป่าไม้ ภูเขา ชายหาด และเกาะเพื่อการใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน