ชนิด องค์ประกอบและแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อัตราการเกิดและการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การเก็บรวบรวม การเก็บขน การนำกลับมาใช้ประโยชน์ การกำจัดมูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูล การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย แนวคิดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กำจัดมูลฝอย การศึกษาดูงานภาคสนาม