ศึกษาความหมายและความสำคัญของการตลาดโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวคิดหรือวิธีการทางการตลาดส่วนประสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมของผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด