องค์ประกอบศิลป์ หลักการเลือก การเตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การออกแบบจัดดอกไม้และงานใบตองแบบพื้นฐาน การใช้ประโยชน์การจัดดอกไม้และงานใบตอง ฝึกปฏิบัติ