หลักการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทของการถนอมอาหารและการแปรรูป การคัดเลือกวัตถุดิบ ปัจจัยที่มีผลต่อการถนอมอาหารและการแปรรูป การบรรจุและการเก็บรักษา ฝึกปฏิบัติ