การค้นคว้า ทดลองและวิจัยงานด้านคหกรรมศาสตร์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ คหกรรมศาสตร์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ