หลักการ กระบวนการ และลักษณะการคิด รูปแบบต่างๆของการคิด การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลจากตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน