หลักการและแนวคิดในการวิจัย เทคนิควิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย การทำเค้าโครงการวิจัยทางการบริหารอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการทำสารนิพนธ์ (baby thesis ) และการนำเสนอรายงานการวิจัย