หลักการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการผลิตที่ดี หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม กฎหมาย มาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทั้งของประเทศไทยและสากล ฝึกปฏิบัติ