หลักการจัดสัมมนา รูปแบบการสัมมนา การค้นคว้าข้อมูล เชิงวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ ทางด้านคหกรรมศาสตร์แล้วนำมาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอรายงานในรูปแบบปากเปล่า และเอกสารรายงาน