การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การคิดเชิงตรรกะการแทนค่าข้อมูล การแปลภาษาของคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบโปรแกรม ภาษาเชิงกระบวนคำสั่ง ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ แนวคิดการเขียนโปรแกรม โครงสร้างควบคุม การส่งผ่านพารามิเตอร์ โครงสร้างและการประมวลผลแฟ้มข้อมูลต่างๆ วิธีการคำนวณโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนและทดสอบโปรแกรมด้วยภาษาซี หรือภาษาระดับสูงกว่า ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ จริยธรรมในวิชาชีพ องค์ประกอบที่มีผลต่อจริยธรรมในทางคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบ ปัญหาและข้อจำกัดของจริยธรรม