องค์ประกอบศิลป์ รูปแบบและการออกแบบการจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ การเลือก การเตรียม การใช้ การจัด การดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์การจัดดอกไม้ ฝึกปฏิบัติ